Rozwiązania

które spowodują, że Twoja Firma
będzie funkcjonować lepiej i bezpieczniej

Bezprzewodowy monitoring temperatury szczepionek i leków

Bezprzewodowy monitoring warunków przechowywania szczepionek i leków

vaccine

Wszystkie szczepionki, a także wiele leków należy przechowywać w odpowiednich urządzeniach chłodniczych zapewniających im właściwe warunki środowiskowe.

Każde odstępstwo od warunków rekomendowanych przez producenta i Państwową Inspekcję Sanitarną powoduje konieczność zgłoszenia tego faktu, w wielu przypadkach również dalej idące działania takie jak wycofanie partii źle transportowanego lub przechowywanego w szpitalu / aptece towaru.

Dobre praktyki

Punkty szczepień, apteki, szpitale są zobowiązane do przestrzegania m.in. następujących zasad:

 • Szczepionki należy przechowywać w specjalnej chłodziarce przeznaczonej tylko do tego celu, w stabilnej temperaturze 2–8°C.
 • Należy stale monitorować temperaturę wewnątrz chłodziarki, tj. codziennie, również w dni wolne od pracy.
 • Odczyt temperatury należy udokumentować wpisem w rejestrze potwierdzonym podpisem osoby dokonującej kontroli temperatury.
 • Optymalnym rozwiązaniem jest ciągłe monitorowanie temperatury urządzeniami elektronicznymi z funkcją rejestracji zapisów.
 • Każdy przypadek niezachowania warunków zgodnych z zasadą łańcucha chłodniczego na skutek awarii chłodziarki należy niezwłocznie zgłosić do właściwej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Unormowania prawne

Procedury związane z transportem i przechowywaniem szczepionek opierają się na zasadzie zachowania łańcucha chłodniczego. Szczepionki są szczególnie wrażliwe na zmiany temperatury, a niezapewnienie odpowiednich warunków termicznych podczas transportu lub przechowywania może skutkować przede wszystkim zmniejszeniem ich skuteczności lub całkowitą utratą aktywności. Warunki transportu i przechowywania ustalone przez producenta szczepionek muszą być bezwzględnie zachowane od chwili wyprodukowania szczepionek do czasu podania preparatu pacjentowi.

Obowiązki te wynikają z kilku podstawowych aktów prawnych:

 • Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z  2008 r. Nr 234 poz. 1570 z późn. zm.)
 • Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.)
 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie sposobu przekazywania szczepionek świadczeniodawcom prowadzącym obowiązkowe szczepienia ochronne oraz sposobu przechowywania szczepionek stanowiących rezerwę przeciwepidemiczną kraju (Dz. U. z 2010 r. Nr 232 poz. 1524)
 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie procedur Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1216) / Wytycznych z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej dotyczącej produktów leczniczych do stosowania u ludzi (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2013/C 68/01)

 System monitoringu WiFi

Oferowany przez nas system służy do ciągłego, elektronicznego monitorowania temperatury wewnątrz pomieszczeń, w których przechowywane są leki, lub wewnątrz chłodziarek, w których przechowywane są szczepionki i leki tego wymagające. Urządzenia pomiarowe mogą zostać skalibrowane (wzorcowanie) w standardowych lub wybranych przez klienta punktach pomiarowych. Certyfikat kalibracji dostarcza akredytowane przez PCA laboratorium.

System monitorowania szczepionek

vaccine

 • Urządzenie pomiarowe WiFi-TP+
 • Sonda pomiarowa TP+ Glycol Probe 3M wypełniona glikolem. Sonda została zaprojektowana w celu zapewnienia buforowanej reakcji na zmiany temperatury. Ułatwia to symulowanie opóźnienia termicznego, którego doświadczają produkty przechowywane w kontrolowanym środowisku.

Zalety

 1. Nieprzerwane monitorowanie za pomocą widocznego wyświetlacza.
 2. Termometr cyfrowy z próbnikiem zanurzonym w butelce wypełnionej glikolem.
 3. Alarm dla wartości poza zakresem bezpiecznym.
 4. Przycisk reset dla rejestratora wskazującego wartości min/max.
 5. Pokazywanie aktualnej wartości temperatury, jak również wartości min/max.
 6. Dokładność pomiaru w zakresie ±0,5°C.
 7. Wskaźnik rozładowania baterii.
 8. Urządzenie główne umieszczone poza komorą przechowywania w celu dokonywania odczytu pomiaru bez konieczności otwierania drzwi komory.

System monitorowania pomieszczeń

PT1564_1

 • Urządzenie pomiarowe np. WiFi TH+
 • Wbudowane czujniki temperatury i wilgotności
 • Podwyższona dokładność pomiaru

Zalety

 1. Nieprzerwane monitorowanie za pomocą widocznego wyświetlacza.
 2. Termometr i higrometr cyfrowy montowany w dowolnym miejscu.
 3. Alarm dla wartości poza zakresem bezpiecznym.
 4. Przycisk reset dla rejestratora wskazującego wartości min/max.
 5. Pokazywanie aktualnej wartości temperatury, jak również wartości min/max.
 6. Dokładność pomiaru w zakresie ±0,5°C.
 7. Wskaźnik rozładowania baterii.
 8. Brak konieczności stałego zasilania zasilaczem, długi okres (miesiące) pracy na baterii.

Najważniejsze cechy funkcjonalne systemu

Ciągły monitoring

 • nieprzerwana praca
 • brak wymogu nadzoru informatycznego dla skonfigurowanego raz systemu
 • niezależność od awarii zasilania
 • awaria lub przerwa w działaniu bezprzewodowego punktu dostępowego lub centralnego komputera nie ma wpływu na ciągłość pomiaru

Dostęp do danych

 • bieżący podgląd na wyświetlaczu modułu pomiarowego
 • centralne, darmowe oprogramowanie do archiwizacji danych i generowania wykresów
 • brak potrzeby otwierania komory chłodniczej do dokonania odczytu bieżącego
 • możliwość skorzystania z portalu online

Komunikacja

 • komunikacja bezprzewodowa
 • duży zasięg sieci
 • szybkie wdrożenie systemu
 • bez kosztów instalacyjnych
 • wymagany zwykły bezprzewodowy punkt dostępowy

 

Alarmowanie

 • alarmowanie na e-mail (w przypadku skorzystania z portalu online)
 • alarmowanie na bezprzewodową syrenę / sygnalizator świetlny
 • alarmowanie w formie ikony na wyświetlaczu czujnika informujące o uszkodzeniu sondy lub przekroczeniu poziomu bezpiecznego

Przewagi konkurencyjne

 • brak wymogu instalacji centralnej stacji z wyświetlaczem w formie tabletu / smartfona itp.
 • dostęp do danych w miejscu pomiaru
 • wykorzystanie obecnej infrastruktury sieciowej (WiFi)
 • opcja oprogramowania centralnego lub portalu online

 

Piśmiennictwo:

 • mp.pl / Przechowywanie szczepionek – jakie obowiązki ciążą na punktach szczepień? z dn. 06.11.2013
 • mz.gov.pl / Przechowywanie szczepionek

Produkty powiązane

Skontaktuj się z nami