Zasady sprzedaży

Zasady sprzedaży

 1. Zamawiającym może być wyłącznie przedsiębiorca w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 roku, nr 173, poz. 1807).
 2. Prime Technologies nie prowadzi sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.
 3. Przed złożeniem pierwszego zamówienia wymagana jest rejestracja Firmy. W tym celu należy przesłać dane niezbędne do wystawienia faktury VAT w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected].
 4. Akceptowaną formą składania zamówień w Prime Technologies jest forma pisemna (np. faks, e-mail). Prime Technologies zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zamówienia złożonego inną drogą (np. telefonicznie) lub będzie wymagać potwierdzenia takiego zamówienia pisemnie.
 5. Zamówienie powinno każdorazowo zawierać następujące informacje:
  • dane zamawiającego,
  • datę złożenia zamówienia,
  • specyfikację Towarów włącznie z podaniem kodów Prime Technologies w formacie PTxxxx (w celu bezbłędnej identyfikacji Towarów),
  • preferowany sposób dostawy i płatności,
  • oczekiwany termin realizacji zamówienia,
  • adres dostawy towaru jeśli jest inny od adresu Firmy (podanego przy rejestracji).
 6. Prime Technologies dopuszcza możliwość indywidualnych negocjacji cen sprzedaży w przypadku zakupu dużych ilości wybranych Towarów.
 7. Dane zawarte na stronach internetowych Prime Technologies stanowią jedynie zaproszenie do współpracy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie mogą być uznane za ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
 8. Pomimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane na stronach internetowych Prime Technologies informacje są wolne od błędów. Zdjęcia produktów, opisy i specyfikacje mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego wyglądu i cech dostarczanych Towarów.
 9. Integralną częścią Zasad sprzedaży Prime Technologies są Ogólne warunki gwarancji zamieszczone na stronach internetowych Prime Technologies.
 10. Do czasu zapłacenia przez Zamawiającego całej należności Towar pozostaje własnością Prime Technologies.
 11. Akceptowaną formą płatności za zamówiony Towar jest przedpłata przelewem na konto bankowe Prime Technologies lub płatność gotówką przy odbiorze towaru od kuriera.
 12. Za datę uregulowania należności uważa się datę wpływu środków na konto bankowe Prime Technologies.
 13. Kontrahenci mogą ubiegać się o przyznanie kredytu kupieckiego, jednak nie wcześniej niż po poprawnym zrealizowaniu trzech zamówień, z których każde musi opiewać na kwotę minimum 1000 PLN netto. Limit kredytu kupieckiego jest ustalany indywidualnie dla każdego Kontrahenta.
 14. Ubiegający się o udzielenie kredytu kupieckiego Kontrahent zobowiązany jest dostarczyć dokumenty rejestracyjne Firmy faksem lub w formie elektronicznej (np. PDF). Wymagane dokumenty: aktualny wypis z odpowiedniego rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o nadaniu numeru NIP, zaświadczenie o nadaniu numeru REGON. W trakcie procedury udzielania kredytu kupieckiego Prime Technologies zastrzega sobie prawo do weryfikacji Kontrahenta pod kątem wiarygodności finansowej.
 15. Prime Technologies oferując Towary w walucie obcej przelicza ich ceny sprzedaży na polskie złote na podstawie kursu sprzedaży dewiz w Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia wystawienia faktury VAT. Wyjątek stanowią oferty, w których określono inny sposób przeliczenia cen w walutach obcych.
 16. Prime Technologies zastrzega sobie prawo zmiany cen sprzedaży w przypadku istotnej zmiany kursów walut obcych w stosunku do polskiego złotego, zmiany przepisów importowych, lub innych przyczyn niezależnych od Prime Technologies. W przypadku zaistnienia w/w okoliczności Zamawiający zostanie powiadomiony o tym fakcie bez zbędnej zwłoki.
 17. Wysyłka zamówionych Towarów następuje w ciągu 2 dni roboczych od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji i odnotowania wpływu należności (w przypadku przedpłaty przelewem) chyba, że klient zaznaczy w zamówieniu inny preferowany termin dostawy. W przypadku braku Towaru na stanie magazynu Prime Technologies Zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany o innym możliwym terminie dostawy.
 18. Prime Technologies dostarcza Towar poprzez firmę spedycyjną na koszt Zamawiającego zgodnie z cennikiem dostępnym na stronach internetowych Prime Technologies.
 19. Prime Technologies nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez firmę spedycyjną.
 20. Wszystkie przesyłki nadawane przez Prime Technologies są wysyłane w zamkniętych opakowaniach oklejonych taśmą zabezpieczającą. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania lub zabezpieczenia, albo wystąpienia podejrzenia naruszenia przesyłki, odbiorca jest zobowiązany do otwarcia jej w obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej i spisania protokołu niezgodności. Protokół należy dostarczyć do Prime Technologies faksem lub w formie elektronicznej, najpóźniej następnego dnia po jego sporządzeniu. Podjęcie przesyłki uszkodzonej lub nieprzesłanie protokołu niezgodności skutkuje przejęciem odpowiedzialności za zawartość przesyłki przez Zamawiającego.

Niniejsze Zasady podlegały ostatniej aktualizacji w dniu 10 lutego 2010 r.

Skontaktuj się z nami