Prawa autorskie i użytkowanie

Prawa autorskie oraz korzystanie z zawartości witryny sieci Web

Prawa autorskie i inne prawa do materiałów dostępnych w niniejszej witrynie sieci Web stanowią własność Prime Technologies. Użytkownik nie może udostępniać żadnej części niniejszej witryny sieci Web jako elementu innej witryny sieci Web w ramce otwieranej za pośrednictwem hiperłącza internetowego ani w żaden inny sposób bez jawnej zgody Prime Technologies. Niniejsza witryna sieci Web oraz jej treść nie mogą być wykorzystywane do stworzenia jakiegokolwiek rodzaju bazy danych ani też nie mogą być przechowywane (w całości lub w części) w bazach danych w celu dostępu przez użytkownika lub jakąkolwiek osobę trzecią ani w celu dystrybucji jakichkolwiek baz danych zawierających całość lub część witryny sieci Web bądź jej zawartości.

Wyłączenia odpowiedzialności

INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZEJ WITRYNIE SIECI WEB PRZEKAZUJE SIĘ UŻYTKOWNIKOWI W POSTACI, W JAKIEJ SĄ UDOSTĘPNIANE, DLA WŁASNYCH WEWNĘTRZNYCH CELÓW UŻYTKOWNIKA, BEZ JAKICHKOLWIEK OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI CO DO DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI INFORMACJI ANI INNYCH GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM WSZELKICH DOROZUMIANYCH GWARANCJI JAKOŚCI, ZGODNOŚCI Z PRZEZNACZENIEM, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZALNOŚCI PRAW. W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH PRIME TECHNOLOGIES NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC JAKIEGOKOLWIEK PODMIOTU ZA WSZELKIE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, UBOCZNE, SZCZEGÓLNE BĄDŹ WYNIKOWE SZKODY W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z NINIEJSZEJ WITRYNY SIECI WEB LUB POLEGANIEM NA JAKICHKOLWIEK INFORMACJACH LUB MATERIAŁACH UDOSTĘPNIONYCH ZA JEJ POŚREDNICTWEM LUB ZA POŚREDNICTWEM WSZELKICH INNYCH WITRYN SIECI WEB, DO KTÓRYCH HIPERŁĄCZE ZAWIERA NINIEJSZA WITRYNA SIECI WEB, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA ODSZKODOWANIA WYNIKAJĄCE Z UTRATY ZYSKÓW, ZAKŁÓCEŃ W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ BĄDŹ UTRATY DANYCH, NAWET JEŻELI PRIME TECHNOLOGIES ZOSTAŁA W SPOSÓB WYRAŹNY POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE DOROZUMIANYCH GWARANCJI I OŚWIADCZEŃ, DLATEGO POWYŻSZE WYŁĄCZENIA MOGĄ NIE OBOWIĄZYWAĆ W PRZYPADKU CZĘŚCI UŻYTKOWNIKÓW.

Materiały w niniejszej witrynie sieci Web mogą zawierać niedokładności techniczne lub błędy drukarskie, a informacje mogą ulec zmianie, aktualizacji i usunięciu bez powiadomienia. Prime Technologies może w dowolnym czasie wprowadzać zmiany w nazwach i/lub opisach produktów przedstawianych na swoich witrynach sieci Web. Prime Technologies nie składa żadnych gwarancji, że niniejsza witryna sieci Web będzie funkcjonować w sposób nieprzerwany bądź wolny od błędów ani że wady będą usuwane. Prime Technologies nie gwarantuje, że niniejsza witryna sieci Web jest zgodna ze sprzętem komputerowym użytkownika oraz że niniejsza witryna sieci Web lub serwer, na którym jest zapisana, są wolne od błędów bądź wirusów, robaków lub „koni trojańskich” a ponadto Prime Technologies nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, jakie użytkownik może ponieść w związku z wystąpieniem takich niebezpiecznych elementów.

Ponadto, Prime Technologies nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji co do wszelkich innych witryn sieci Web, do których użytkownik może zdecydować się uzyskać dostęp za pośrednictwem niniejszej witryny sieci Web. Łącza umieszczone przez Prime Technologies i kierujące do innych witryn sieci Web opublikowano wyłącznie dla wygody użytkownika i nie należy uznawać, że Prime Technologies zatwierdza powyższe witryny sieci Web lub wszelką treść w nich zawartą.

Skontaktuj się z nami