Ogólne warunki gwarancji

Ogólne warunki gwarancji

 1. Towary dostarczane przez Prime Technologies objęte są 12-miesięcznym okresem gwarancji, chyba że w opisie produktu na stronach Prime Technologies zaznaczono inaczej.
 2. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu wystawienia faktury VAT.
 3. Gwarancja uprawnia Zamawiającego do żądania usunięcia wad Towaru ujawnionych w okresie objętym gwarancją lub obniżenia jego ceny. Wyjątek stanowią uszkodzenia opisane w pkt. 14.
 4. W przypadku wykrycia wady Towaru Zamawiający jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie Prime Technologies w terminie do 7 dni od daty jej wystąpienia.
 5. Obsługa gwarancyjna jest świadczona w siedzibie Prime Technologies, ul. Krótka 2, 45-301 Opole.
 6. Reklamowany Towar Zamawiający dostarcza na swój koszt do siedziby Prime Technologies wraz z wypełnionym Formularzem reklamacyjnym.
 7. W przypadku niepoprawnego lub niekompletnego wypełnienia Formularza bieg okresu gwarancji nie ulega wstrzymaniu a okres realizacji reklamacji rozpoczyna swój bieg dopiero po uzupełnieniu dokumentów. Zamawiający jest zobowiązany uzupełnić lub poprawić dane w Formularzu i przesłać do Prime Technologies.
 8. Reklamowany Towar Zamawiający jest zobowiązany dostarczyć w oryginalnym opakowaniu, wraz z kompletem dostarczonych przez Prime Technologies akcesoriów (np. zasilacz, okablowanie, oprogramowanie). W przypadku, gdy nie jest to możliwe, opakowanie zastępcze musi zabezpieczać reklamowany Towar w stopniu nie mniejszym, niż oryginalne opakowanie. W przypadku wymiany Towaru na nowy zostanie on odesłany w opakowaniu zastępczym i w takim zestawie akcesoriów, jaki został przekazany do reklamacji wraz z Towarem.
 9. Prime Technologies rozpatrzy reklamację Towaru w terminie 14 dni. W szczególnych przypadkach termin może ulec wydłużeniu. O fakcie tym Zamawiający zostanie każdorazowo powiadomiony e-mailem.
 10. Prime Technologies dołoży wszelkich starań, by zasadne reklamacje były zrealizowane w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia. Jeżeli realizacja reklamacji w tym terminie nie będzie możliwa, strony uzgodnią odrębne warunki postępowania.
 11. Reklamacje, zgłaszane w ramach udzielonej gwarancji, nie mogą być dla Zamawiającego podstawą do odmowy lub wstrzymania płatności za odebrany Towar.
 12. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Towar odsyłany jest na koszt Prime Technologies. W przeciwnym przypadku odesłanie Towaru nastąpi na koszt Zamawiającego.
 13. W sytuacji, gdy usunięcie wad Towaru jest niemożliwe i/lub wiąże się z nadmiernymi kosztami, Prime Technologies uprawniony jest, niezależnie od żądania Zamawiającego, do wymiany Towaru na wolny od wad.
 14. Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń:
  • powstałych podczas transportu,
  • mechanicznych,
  • spowodowanych niewłaściwą eksploatacją, brakiem wiedzy użytkownika,
  • powstałych na skutek działań czynników zewnętrznych (np. zalanie, pożar, wyładowania atmosferyczne, przepięcia i zaniki zasilania w sieci elektrycznej, wyładowania elektrostatyczne),
  • powstałych na skutek nieautoryzowanych przeróbek, zmian oprogramowania, błędnej konfiguracji lub napraw dokonywanych przez osoby nieupoważnione.
 15. Prime Technologies może odmówić rozpatrzenia reklamacji Towaru, którego nie można zidentyfikować z powodu usunięcia/zatarcia/zniszczenia jego numerów seryjnych. Towar taki zostaje odesłany na koszt Zamawiającego.
 16. Gwarancja nie obejmuje problemów związanych z brakiem kompatybilności / niezgodności Towarów z innymi urządzeniami i/lub usługami.
 17. Gwarancja nie obejmuje oprogramowania dostarczanego wraz z Towarem (włączając tzw. firmware).
 18. Kosztami konserwacji i czyszczenia, jak również kosztami ekspertyz, w wyniku których nie stwierdzono uszkodzeń lub stwierdzono uszkodzenia powstałe z winy Zamawiającego, Prime Technologies obciąży Zamawiającego.
 19. Gwarancja nie uprawnia Zamawiającego do domagania się zwrotu utraconych korzyści z tytułu stwierdzenia wad Towaru. Prime Technologies nie odpowiada również za szkody na mieniu Zamawiającego wyrządzone przez wadliwy Towar.

Niniejsze OWG podlegały ostatniej aktualizacji w dniu 12 października 2016 r.

Skontaktuj się z nami