Polityka prywatności i plików cookie

Polityka prywatności

Prime Technologies szanuje prawa użytkownika do prywatności. Niniejsze zasady wskazują, jakie informacje umożliwiające osobistą identyfikację możemy gromadzić i jak możemy z takich informacji korzystać. W niniejszych zasadach omówiono także inne ważne tematy dotyczące prywatności użytkownika.

1. Zgoda użytkownika

Korzystając z witryny internetowej Prime Technologies lub przekazując nam dane osobowe, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie swych danych osobowych w sposób wskazany w niniejszych Zasadach.

Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie swych danych osobowych w sposób wskazany w niniejszych Zasadach, zobowiązany jest powstrzymać się od korzystania z witryn internetowych Prime Technologies.

2. Ograniczenia w przedmiocie gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych

W zakresie wymaganym przepisami obowiązującego prawa, zawsze gdy Prime Technologies gromadzi dane osobowe za pośrednictwem swojej witryny internetowej, Prime Technologies zobowiązuje się:

3. Informacje gromadzone za pośrednictwem witryn internetowych Prime Technologies i w jaki sposób mogą być wykorzystywane

Kiedy użytkownik uzyskuje dostęp i korzysta z witryny internetowej Prime Technologies, możemy na 3 sposoby gromadzić informacje o nim:

3.1. Informacje przesyłane nam przez przeglądarkę sieci Web użytkownika

Prime Technologies gromadzi informacje przesyłane nam automatycznie przez przeglądarkę sieci Web użytkownika. Informacje takie zwykle obejmują adres IP dostawcy usług internetowych użytkownika, nazwę systemu operacyjnego użytkownika (taką jak Macintosh(R) lub Windows(R)) oraz nazwę i wersję przeglądarki (taką jak Internet Explorer(R) lub Opera(R)). Zakres otrzymywanych przez nas informacji zależy od ustawień przeglądarki sieci Web użytkownika. Użytkownik winien sprawdzić swą przeglądarkę sieci Web, jeżeli chce dowiedzieć się, jakie informacje jego przeglądarka wysyła lub jak zmienić jej ustawienia.

Informacje przekazywane przez przeglądarkę użytkownika nie pozwalają na jego osobistą identyfikację. Korzystamy z takich informacji w celu stworzenia danych statystycznych pomagających nam rozwijać nasze witryny oraz czynić je bardziej kompatybilnymi z technologiami stosowanymi przez naszych internetowych gości.

3.2. Informacje gromadzone poprzez umieszczenie „cookie” w komputerze użytkownika

Prime Technologies może uzyskiwać informacje o użytkowniku drogą instalacji tzw. „cookies” na twardym dysku komputera użytkownika.

Jeżeli użytkownik nie chce otrzymywać cookie, może ustawić swą przeglądarkę na odrzucanie cookie lub każdorazowe zawiadamianie w przypadku zapisania cookie na komputerze użytkownika. Choć użytkownik nie jest zobowiązany do przyjmowania cookie podczas odwiedzania witryny internetowej Prime Technologies, może on nie być w stanie korzystać z całej funkcjonalności witryny, jeżeli jego przeglądarka odrzuci nasze cookie.

3.3. Informacje, które użytkownik przekazuje w sposób świadomy i dobrowolny

Prime Technologies gromadzi informacje, które użytkownik świadomie i dobrowolnie przekazuje podczas korzystania z witryny internetowej Prime Technologies, na przykład, informacje, jakie użytkownik przekazuje, zapisując się dla celów otrzymywania zawiadomień pocztą elektroniczną, wypełniając kwestionariusz lub zadając nam pytania bądź przesyłając nam swe opinie. W wielu przypadkach informacje takie mają charakter danych osobowych.

Prime Technologies korzysta z takich informacji dla celów, dla których podlegają przekazaniu przez użytkownika. Na przykład, jeżeli użytkownik przekaże swój adres e-mail podczas zapisywania się dla celów otrzymywania zawiadomień pocztą elektroniczną, korzystamy z adresu e-mail na potrzeby dostarczania na wniosek użytkownika zawiadomień pocztą elektroniczną.

Możemy także korzystać z informacji, jakie gromadzimy za pośrednictwem witryn internetowych Prime Technologies dla różnorodnych celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą takich jak obsługa klienta, zapobieganie oszustwom, badania rynku, usprawnienie naszych produktów i usług oraz przekazywanie użytkownikowi i jego firmie informacji oraz ofert, które w naszej opinii mogą ich zainteresować.

4. Udostępnianie danych osobowych

Prime Technologies nie sprzedaje danych osobowych zgromadzonych za pośrednictwem swych witryn internetowych brokerom działającym na rzecz list wysyłkowych.

Prime Technologies może także udostępniać dane osobowe użytkownika osobom trzecim, którym zlecamy realizację usług wsparcia na naszą rzecz. Takie osoby trzecie są zobowiązane korzystać z danych osobowych, jakie im udostępniamy, tylko w celu realizacji usług w naszym imieniu oraz traktować dane osobowe użytkownika jako ściśle poufne.

W niektórych przypadkach Prime Technologies może udostępniać dane osobowe użytkownika osobom trzecim, z którymi współpracuje przy dostarczaniu produktów i usług naszych klientom. Kiedy tak czynimy, zobowiązujemy naszych partnerów do korzystania z danych osobowych, jakie im udostępniamy, w sposób zgodny z celami, dla których pierwotnie je gromadzono (lub na które użytkownik w okresie późniejszym wyrazi zgodę) oraz tylko w sposób dozwolony niniejszymi Zasadami oraz wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi prywatności i ochrony danych.

W określonych, ograniczonych okolicznościach możemy udostępniać lub przekazywać dane osobowe niepowiązanym osobom trzecim. Na przykład możemy przekazać dane osobowe osobie trzeciej (i) na wniosek użytkownika; (ii) w celu dostosowania się do wymagań prawnych lub nakazu sądowego; (iii) w celu weryfikacji możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na kradzieży tożsamości; (iv) w związku ze sprzedażą, zakupem, fuzją, reorganizacją, likwidacją bądź rozwiązaniem Prime Technologies; lub (v) w innych podobnych okolicznościach. W przypadku wystąpienia takiego zdarzenia podejmiemy odpowiednie kroki celem zabezpieczenia danych osobowych użytkownika.

5. Bezpieczeństwo danych osobowych

Dane osobowe użytkownika są zasadniczo przechowywane w bazach danych Prime Technologies lub bazach danych utrzymywanych przez naszych usługodawców.

Prime Technologies utrzymuje odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony poufności, bezpieczeństwa i integralności danych osobowych użytkownika. Choć korzystamy ze środków zabezpieczających w celu intensyfikacji ochrony danych osobowych użytkownika przed nieupoważnionym ujawnieniem, niewłaściwym wykorzystaniem lub zmianą, tak jak ma to zresztą miejsce w przypadku wszystkich sieci komputerowych podłączonych do Internetu, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa informacji przekazywanych przez Internet i nie ponosimy odpowiedzialności za naruszenia bezpieczeństwa pozostające na uzasadnionych podstawach poza naszą kontrolą.

6. Łącza do witryn internetowych osób trzecich

Witryny internetowe Prime Technologies mogą zawierać łącza do witryn internetowych nieprowadzonych przez Prime Technologies. Powyższe łącza udostępnia się w charakterze usługi i nie implikują one jakiegokolwiek zatwierdzenia działań lub treści takich witryn, ani żadnych związków z ich operatorami. Prime Technologies nie sprawuje kontroli nad takimi witrynami internetowymi i nie ponosi odpowiedzialności za ich treść, bezpieczeństwo ani praktyki w zakresie prywatności. Zalecamy użytkownikom zapoznanie się z zasadami ochrony prywatności umieszczonymi w witrynach sieci Web przed korzystaniem z nich bądź przekazywaniem jakichkolwiek danych osobowych.

7. Dostęp do danych osobowych

Użytkownik ma prawo przeglądania, poprawiania i aktualizacji danych osobowych, które przekazuje nam za pośrednictwem witryny internetowej Prime Technologies, korzystając z mechanizmów wymiany informacji elektronicznej lub pisząc na adres siedziby Prime Technologies.

8. Przechowywanie danych osobowych

Prime Technologies przechowuje dane osobowe zgromadzone za pośrednictwem swoich witryn internetowych dopóki są niezbędne dla celów dostarczania usług, produktów i informacji, o jakie użytkownik wnioskuje lub w sposób dozwolony przepisami obowiązującego prawa.

9. Zmiany w niniejszych Zasadach

Prime Technologies zastrzega sobie prawo do aktualizacji lub modyfikacji niniejszych Zasad w dowolnym czasie i bez uprzedniego zawiadomienia poprzez umieszczenie zmienionej wersji niniejszych Zasad w witrynach internetowych Prime Technologies. Jeżeli wprowadzimy zmiany do niniejszych Zasad, zmiany obowiązują tylko wobec danych osobowych zgromadzonych po umieszczeniu zmienionej wersji Zasad.

Niniejsze Zasady podlegały ostatniej aktualizacji w dniu 10 lutego 2010 r.

Skontaktuj się z nami